Mezinárodní konference “NET Global Conference Warsaw” v Polsku

Pozván­ka na mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci, kte­rá se bude konat 28. 10. 2019 v Pol­sku ve Var­ša­vě. Zvý­hod­ně­ná regis­tra­ce: 1. 3. 2019, posled­ní regis­tra­ce: 1. 9. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.