Stipendijní programy v Litvě

Litev­ská Národ­ní agen­tu­ra nabí­zí krát­ko­do­bé sti­pen­dij­ní pro­gra­my v akad. roce 2019/2020. Sti­pen­dia jsou urče­na stu­den­tům, lek­to­rům a výzkum­ní­kům. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.