Stipendijní pobyty v Polsku

Wroc­law Uni­ver­si­ty of Eco­no­mics nabí­zí stu­dij­ní poby­ty (PROM Pro­gra­m­me) stu­den­tům dok­tor­ských stu­dií a aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.