Soutěž “La Chasse au trésor francophone de Prague”

Fran­couz­ský insti­tut v Pra­ze vyhla­šu­je sou­těž “La Chas­se au trésor fran­co­pho­ne de Pra­gue”, kte­rá zve stu­den­ty k obje­ve­ní míst fran­ko­fo­nie v Pra­ze. Sou­těž se bude konat ve čtvr­tek 21. 3. 2019 od 11: 30 do 16:00. Při­hláš­ka je k dis­po­zi­ci zde. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.