Stipendijní pobyty v Korejské republice

Korej­ská repub­li­ka nabí­zí 2 mís­ta pro více­le­té stu­di­um pro absol­ven­ty baka­lář­ských nebo magis­ter­ských stu­dií. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní žádos­tí: 15. 3. 2019 na síd­lo Aka­de­mic­ké infor­mač­ní agen­tu­ry (Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce, AIA, Na Poří­čí 1035/4, 110 00 Pra­ha 1). Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.