Stipendijní pobyty do Tchaj-wanu

Tcha­pej­ská hos­po­dář­ská a kul­tur­ní kan­ce­lář nabí­zí sti­pen­dia pro více­le­té stu­di­um (baka­lář­ské, magis­ter­ské a dok­tor­ské stu­di­um) a pro jazy­ko­vé kur­zy man­darín­ské čin­šti­ny v dél­ce od 3 do 12 měsí­ců. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní žádos­tí na Tchaj­pej­skou hos­po­dář­skou a kul­tur­ní kan­ce­lář v Pra­ze: 31. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.