Letní škola v Rusku

Moscow Sta­te Lin­gu­is­tic Uni­ver­si­ty pořá­dá od 4. 8. do 25. 8. 2019 let­ní kul­tur­ní ško­lu rus­ké­ho jazy­ka v Mosk­vě. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 1. 6. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.