Mezinárodní konference “the Seventy Second International Scientific and Technical Conference”

Yaro­sla­vl Sta­te Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty pořá­dá mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci “the Seven­ty Second Inter­nati­o­nal Scien­ti­fic and Tech­ni­cal Con­fe­ren­ce”, kte­rá se bude konat dne 24. 4. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.