Letní škola v Itálii

Scho­ol for Cura­to­rial Stu­dies pořá­dá let­ní ško­lu zamě­ře­nou na kurá­tor­ská stu­dia, kte­rá se bude konat od 4. 6. do 3. 9. 2019 v Benát­kách (Itá­lie). Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 15. 3. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.