Letní škola “Bauhaus Summer School” v Německu

Bau­haus-Uni­ver­si­tät Wei­mar pořá­dá let­ní ško­lu “Bau­haus Sum­mer Scho­ol”, kte­rá se bude konat od 4. 8. do 30. 8. 2019. Uzá­věr­ka pro jazy­ko­vý kurz: 15. 6. 2019 (pou­ze regis­tra­ce), uzá­věr­ka pro spe­ci­a­li­zo­va­né kur­zy: 1. 5. 2019 (regis­tra­ce + všech­ny poža­do­va­né doku­men­ty). Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.