Letní škola “Russian Studies in Real Russia” v Rusku

Ural Fede­ral Uni­ver­si­ty pořá­dá let­ní ško­lu “Rus­si­an Stu­dies in Real Rus­sia”, kte­rá nabí­zí 4 pro­gra­my v růz­ných ter­mí­nech. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde a zde.