Jak si naši geografové rozdělili svět

Nová publikace Makroregiony světa je k dostání v knihkupectvích

Máte mocen­ské sklo­ny? Láká vás myš­len­ka roz­dě­lit si svět? Potom máte dvě mož­nos­ti. Ta prv­ní je, že vystu­du­je­te naši fakul­tu soci­ál­ně eko­no­mic­kou a sta­ne­te se poli­ti­ky a poli­tič­ka­mi či jejich odbor­ný­mi porad­ci a porad­ky­ně­mi.

Tou dru­hou (a pro vaše psy­chic­ké i fyzic­ké zdra­ví snad i pro­spěš­něj­ší) mož­nos­tí je udě­lat to jako PhDr. RNDr. Jan Daniel Blá­ha Ph.D., nebo doc. RNDr. Jiří Anděl CSc., a dát se na stu­di­um geo­gra­fie na naší pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­tě. I jako vystu­do­va­ní geo­gra­fo­vé si totiž bude­te moci roz­dě­lo­vat svět, ovšem o dost rych­le­ji, efek­tiv­ně­ji a hlav­ně smys­lu­pl­ně­ji, než leckterý poli­tik.

Ano, čte­te správ­ně. Sou­čas­né kla­sic­ké vní­má­ní svě­ta roz­dě­le­né­ho na kon­ti­nen­ty je do jis­té míry pře­ži­tek, kte­rý už moc nedá­vá smy­sl. Proč? Pro­to­že v době, kdy si dáte brzkou sní­da­ni ces­tou do Pra­hy v jídel­ním voze EC Ber­li­ner, pra­cov­ní oběd v Lon­dýně a veče­ři zase pěk­ně s rodi­nou doma v Ústí, spo­lu zkrát­ka svě­to­vé regi­o­ny nut­ně sou­vi­sí i na jiných úrov­ních, než jen na té pro­sto­ro­vé.

Cena, za kte­rou se pub­li­ka­ce pro­dá­vá, je, vzhle­dem k uni­kát­ní­mu obsa­hu napě­cho­va­né­mu aktu­ál­ní­mi daty, ino­va­tiv­ní­mi sta­tis­ti­ka­mi a pro­pra­co­va­ným vizu­ál­ním mate­ri­á­lem, až hříš­ně níz­ká (a to i díky sku­teč­nos­ti, že ji nakla­da­tel­ství Karo­li­num zčás­ti dotu­je). Pro­to bychom se vůbec nedi­vi­li, kdy­by se kni­ha vypro­da­la ješ­tě dří­ve, než ji auto­ři slav­nost­ně pokřtí.

Á pro­pós, auto­ři. Ze všech 4 pánů, kte­ří se na vzni­ku “nové učeb­ni­ce pro geo­gra­fy” podí­le­li, jsou nám nej­blí­že prá­vě naši výše zmí­ně­ní aka­de­mi­ci. Jiří­ho Andě­la si bude­te pama­to­vat z jeho slav­né ces­ty kolem svě­ta za 28 dní a Jana Danie­la Bláhu zase díky jeho cestám na Papuu-Novou Gui­neu. Obě­ma pánům, jejichž aka­de­mic­ká i osob­ní život­ní drá­ha je neu­vě­ři­tel­ně pou­ta­vá a plná dra­ma­tic­kých zvra­tů, pře­je­me, aby se jim více než 3leté úsi­lí na tvor­bě kni­hy vrá­ti­lo nejen finanč­ně, ale i v podo­bě pozi­tiv­ní­ho ohla­su čte­ná­řů.

P. S. Pev­ně dou­fá­me, že myš­len­ku pra­vi­del­ně aktu­a­li­zo­va­ných dotis­ků, se kte­rou si auto­ři zatím jen pohrá­va­jí, se poda­ří zre­a­li­zo­vat, a pub­li­ka­ce se tak sta­ne jakým­si (peri­o­dic­ky zbož­ně oče­ká­va­ným) iPho­nem novo­do­bé geo­gra­fie.