ICUK hledá nové řízení

V Ústeckém kraji se otevírá zajímavá pracovní pozice

A my o tom píše­me pro­to, že oso­ba, kte­rá ji obsa­dí, bude mít na uni­ver­zi­tu a její roz­voj ruku v ruce s roz­vo­jem regi­o­nu význam­ný vliv. Jde totiž o mís­to ředi­te­le či ředi­tel­ky Ino­vač­ní­ho cen­t­ra Ústec­ké­ho kra­je. Že jste o ICU­Ku ješ­tě nesly­še­li, je samo­zřej­mě abso­lut­ní nesmy­sl, tak­že bude­me dělat, že jsme to nesly­še­li. Přes­nou pra­cov­ní náplň této zají­ma­vé a výji­meč­né pra­cov­ní pozi­ce se dozví­te na webu ICU­Ku (nicmé­ně věz­te, že to bude něco jako dělat stav­by­ve­dou­cí­ho, jenom mís­to na kla­sic­kou stav­bu bude­te dohlí­žet na budo­vá­ní celé­ho kra­je).

Dosud zastá­val roli ředi­te­le cen­t­ra Ing. Tomáš Sivi­ček, PhD., kte­ré­ho, prá­vě i díky jeho akti­vi­tám pod hla­vič­kou ICU­Ku, zna­jí také téměř všich­ni, kdo se v Ústec­kém kra­ji sna­ží o zlep­še­ní, ať už v jaké­ko­li oblas­ti. Za to, že ICUK za vydat­né pomo­ci své­ho týmu doslo­va vydu­pal ze země, mu pat­ří vel­ký dík. Tomáš se ve své kari­é­ře posou­vá dál a lze jen dou­fat, že to bude prá­vě v našem regi­o­nu, kde jsou lidé se sil­nou a ino­va­tiv­ní vizí potře­ba jako sůl.

Kdy­by byla tahle naše aktu­a­li­ta scé­ná­řem k dra­ma­tic­ké­mu fil­mu, napsa­li bychom, že ino­va­ce a roz­voj jsou pro Ústec­ký kraj otáz­kou živo­ta a smr­ti. Ale pro­to­že se jed­ná o běž­nou aktu­a­li­tu, musí­me zacho­vat chlad­nou hla­vu a napsat něco mno­hem civil­něj­ší­ho, tedy napří­klad, že jsou ino­va­ce a roz­voj pro tenhle kraj důle­ži­té.

Pro nás je zase důle­ži­té, aby oso­ba, kte­rá se bude sta­rat o to, aby se v našem regi­o­nu ino­vo­va­lo a roz­ví­je­lo, tak čini­la v návaz­nos­ti na ino­va­ce a roz­voj v rám­ci vědec­kých a výzkum­ných akti­vit na naší uni­ver­zi­tě. I pro­to jsme kdy­si stá­li u zro­du ICU­Ku. A i pro­to teď tomu dyna­mic­ké­mu týmu chyt­rých a zku­še­ných lidí, kte­ří síd­lí jen kou­sek od nás v jed­né z budov uni­ver­zit­ní­ho kam­pu­su a se kte­rý­mi na sebe den­ně mává­me u obě­da v lite­rár­ní kavár­ně, drží­me pal­ce, aby jim brzy šéfo­val schop­ný a inte­li­gent­ní člo­věk se smys­lem pro humor a pro spe­ci­fi­ka toho­to divo­ce krás­né­ho kra­je plné­ho výzev.