Jezdíme do (i z) práce na kole

Pojeďte s námi!

Vytáh­ně­te kolo ze staré­ho žele­za, napně­te síly a šláp­ně­te s námi do pedá­lů. Je tu kaž­do­roč­ní výzva Do prá­ce na kole a s ní i květ­no­vé sou­tě­že­ní o nej­vý­kon­něj­ší uni­ver­zit­ní tým. A nebo pros­tě jen měsíc pěk­ných rán a odpo­led­ní strá­ve­ných (mís­to v zácpě) pohy­bem na čer­stvém sudet­ském povět­ří, blou­dě­ním v ran­ní a večer­ní polabské mlze a pro­plé­tá­ním se čás­teč­ně rura­li­zo­va­ný­mi postin­dustri­ál­ní­mi relik­ty Ústec­ka.

Nebu­de­me tvr­dit, že cyk­lis­ta to má v našem měs­tě jed­no­du­ché. Ale nebu­de­me ani fňu­kat a říkat, že tu jez­dit nejde. Kdo chce psa bít, hůl si najde. A kdo chce jez­dit, najde si čas, kolo (viz obrá­zek) i ces­tu. Ide­ál­ní to mají samo­zřej­mě ti, kdo mohou vyu­žít luxus­ní cyk­los­tezku, kte­rá je sou­čás­tí oblí­be­né Labské stez­ky nebo­li (za hra­ni­ce­mi s Němec­kem) Elbe­radweg. Tenhle pruh asfal­tu, táh­nou­cí se podél Labe v dél­ce 1 233 km (z toho v ČR něja­kých 370 km),  je záro­veň sou­čás­tí Evrop­ské rasy č. 7 (nebo­li Stře­do­ev­rop­ské) vedou­cí z nor­ské­ho Nord­kap­pu až na Mal­tu. A kra­ji­na, kte­rou stez­ka pro­chá­zí prá­vě v našem regi­o­nu, pat­ří k těm nej­krás­něj­ším. Od Čes­ké­ho Stře­do­ho­ří přes stře­kov­ské pano­ra­ma a chrá­ně­né luž­ní lou­ky u Nebo­čad až po monu­men­tál­ních 15 km v nej­vět­ším pís­kov­co­vém kaňo­nu celé Evro­py (hloub­ka 300 m) mezi Děčí­nem a Bad Schan­dau.

Cha­rak­ter kra­ji­ny mimo cyk­los­tezku je pak sice spí­še pro milov­ní­ky dow­nhillu. Napří­klad zná­má tra­sa v Krup­ce je jed­nou z nej­těž­ších a nejdel­ších v ČR. A samo­zřej­mě pro milov­ní­ky uphillu, kte­rých sice není tolik, ale o to lépe se na ně kou­ká a vel­ké pro­cen­to z nich cel­kem logic­ky žije nej­spíš prá­vě tady u nás, v kop­cích nad Labským kaňo­nem.

Tak si to všech­no, co jste teď vidě­li v odka­zech výše, nech­te pro­jít hla­vou a při­dej­te se k výzvě Do prá­ce či Do ško­ly na kole (do kon­ce břez­na ješ­tě za nej­niž­ší star­tov­né a pro stu­den­ty dokon­ce zdar­ma!). A hlav­ně se při­dej­te k nám #nase­ver, pro­to­že kro­mě kva­lit­ní­ho stu­dia v moder­ním kam­pu­su naší uni­ver­zi­ty vás tu čeká bonus v podo­bě jed­né z nej­krás­něj­ších, nejdi­vo­čej­ších a nej­dra­ma­tič­těj­ších kra­jin, jaké jsou v ČR k vidě­ní.