Stipendijní pobyty na letní kurzy korejského jazyka

Vyso­ké ško­ly v Korej­ské repub­li­ce nabí­zí 5 sti­pen­dij­ních míst k absol­vo­vá­ní let­ních kur­zů korej­ské­ho jazy­ka. Uzá­věr­ka pro ode­vzdá­ní poža­do­va­ných doku­men­tů: 12. 4. 2019. Více infor­ma­cí o sti­pen­dij­ní nabíd­ce nalez­ne­te zde, pod­mín­ky účas­ti ve výbě­ro­vém říze­ní, výše sti­pen­dia a poža­do­va­né doku­men­ty jsou uve­de­ny zde.

Upo­zor­ňu­je­me, že v sou­čas­né době není v plat­nos­ti mezi­ná­rod­ní smlou­va, kte­rá by umož­ňo­va­la pro­plá­ce­ní lete­nek.