Mezinárodní konference “PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF MODERN SPECIALIST FORMATION

Pozván­ka na mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci “PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF MODERN SPECIALIST FORMATION”, kte­rá se bude konat od 6. 6. do 10. 6. 2019 v Rize v Lotyš­sku. Při­hláš­ka je k dis­po­zi­ci zde. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.