České centrum Mnichov — praktické stáže

Čes­ké cen­t­rum Mni­chov hle­dá prak­ti­kan­ty pro rok 2019, kte­ří by v rám­ci své pra­xe pod­po­ři­li kul­tur­ní čin­nost cen­t­ra v Němec­ku. Náplň stá­že: pomoc při orga­ni­zo­vá­ní kul­tur­ních akcí, což zahr­nu­je jak pří­pra­vu při orga­ni­za­ci kul­tur­ních akcí, tak PR. Před­po­kla­dem pro prak­ti­kum jsou zájem o umě­ní a kul­tu­ru, nad­še­ní pro prá­ci v inter­na­ci­o­nál­ním pro­stře­dí a vel­mi dob­ré zna­los­ti něm­či­ny. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.