Stipendijní pobyty v Německu

Němec­ká aka­de­mic­ká výměn­ná služ­ba (DAAD) při­jí­má žádosti o výzkum­ná sti­pen­dia pro stu­den­ty DSP a mla­dé věd­ce, o sti­pen­dia na výzkum­né poby­ty pro VŠ uči­te­le a věd­ce, pro bila­te­rál­ní výmě­nu věd­ců, pro pra­cov­ní poby­ty pro VŠ uči­te­le v obo­rech archi­tek­tu­ra a umě­ní, nová pozvá­ní pro býva­lé sti­pen­dis­ty a stu­dij­ní ces­ty sku­pin stu­den­tů do Němec­ka. Uzá­věr­ka: 30. 4. 2019. Při­hláš­ky se podá­va­jí elek­tro­nic­ky do por­tá­lu DAAD, v tiš­tě­né ver­zi spo­lu s Návrhem na vyslání/Žádostí o při­zná­ní sti­pen­dia do síd­la AIA (Aka­de­mic­ká infor­mač­ní agen­tu­ra, Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce, Na Poří­čí 1035/4, 110 00 Pra­ha 1).