Institut Hispánico de Murcia — praktické stáže

Jazy­ko­vá ško­la Insti­tut Hispá­ni­co de Mur­cia ve Špa­něl­sku zamě­řu­jí­cí se na výu­ku špa­něl­šti­ny hle­dá stá­žis­ty z růz­ných obo­rů a oblas­tí čin­nos­ti (mar­ke­ting, admi­nis­tra­ti­va, web design, zákaz­nic­ký ser­vis, pře­kla­da­tel­ství apod.). Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.