Mezinárodní vědecká spolupráce — “Man in the World of Culture: Problems of Science and Education”

Pozván­ka na mezi­ná­rod­ní vědec­kou kon­fe­ren­ci “Man in the World of Cul­tu­re: Pro­blems of Science and Edu­cati­on”, kte­rá se bude konat od 26. 4. do 27. 4. 2019 v Jeka­těrinbur­gu v Rus­ku. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 15. 4. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.