Letní škola v Kosovu

Koso­vo Inter­nati­o­nal Sum­mer Aca­de­my pořá­dá let­ní ško­lu “Pea­ce buil­ding in post-con­flict are­as — Diplo­ma­cy, Lea­der­ship and Nego­ti­ati­ons”, kte­rá se bude konat od 10. 7. do 20. 7. 2019 (Part I) a od 12. 8. do 22. 8. 2019 (Part II) v Priš­ti­ně v Koso­vu. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: Part I — 5. 5. 2019, Part II. — 15. 5. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.