Letní školy “Summer Energy Schools” v Rusku

St.Petersburg Poly­tech­nic Uni­ver­si­ty pořá­dá let­ní ško­ly Sum­mer Ener­gy Scho­ols, kte­ré se budou konat od 15. 7. do 2. 8. 2019. Let­ní ško­ly Elect­ri­cal Engi­nee­ring, Nuclear Engi­nee­ring, Oil and Gass Ener­gy Indust­ry a Tur­bo­ma­chi­ne­ry pro­běh­nou také ve spo­lu­prá­ci s před­ní­mi rus­ký­mi ener­ge­tic­ký­mi spo­leč­nost­mi a dal­ších váže­ných řeč­ní­ků.

Stan­dart­ní cena za pro­gram: 870 EUR (3 týd­ny) / 670 EUR (2 týd­ny)

Cena za pro­gram (pro při­hlá­še­né do 1. 5. 2019): 740 EUR (3 týd­ny) / 540 EUR (2 týd­ny)

Více infor­ma­cí o pro­gra­mu a onli­ne regis­tra­ci nalez­ne­te zde.