Program DUO-Korea Fellowship — výměnný pobyt

Pro­gram DUO-Korea Fellowship nabí­zí výměn­né poby­ty VŠ stu­den­tům mezi Již­ní Kore­ou a země­mi Evrop­ské unie.

Mezi pří­sluš­ný­mi vyso­ký­mi ško­la­mi musí být v rám­ci toho­to pro­gra­mu uza­vře­na doho­da o dvou­stran­né spo­lu­prá­ci. Kaž­dý účast­ník výmě­ny musí mít pří­slib při­je­tí od part­ner­ské ško­ly. Žádost o usku­teč­ně­ní obou výměn­ných poby­tů musí po vzá­jem­né doho­dě obou vyso­kých škol před­lo­žit sekre­ta­ri­á­tu pro­gra­mu ASEM-DUO korej­ská vyso­ká ško­la. Uzá­věr­ka pro při­jí­má­ní žádos­tí (na aka­de­mic­ký rok 2019/2020): 10. 5. 2019.

Více infor­ma­cí o pro­gra­mu nalez­ne­te zde. Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lá­ře a poky­ny pro podá­ní při­hláš­ky jsou k dis­po­zi­ci zde.