Stipendijní místa — asistent/ka českého jazyka v Sasku

Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR ve spo­lu­prá­ci s Minis­ter­stvem kul­tu Svo­bod­né­ho stá­tu Sas­ko vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na sti­pen­dij­ní mís­ta pro asistentky/asistenty čes­ké­ho jazy­ka do škol v Sas­ku. Jed­ná se o pomoc při výu­ce češ­ti­ny na sas­kých ško­lách, kte­ré jsou vesměs v mís­tech poblíž hra­nic mezi ČR a Němec­kem.

Nabíd­ka je urče­na pro čer­stvé absol­ven­ty peda­go­gic­kých fakult nebo stu­den­ty posled­ní­ho roč­ní­ku těch­to fakult (v době nástu­pu již ukon­če­né stu­di­um), kte­ří stu­do­va­li s dob­rý­mi stu­dij­ní­mi výsled­ky. Vítá­na je apro­ba­ce čes­ký jazyk – němec­ký jazyk nebo stu­di­um uči­tel­ství pro 1. stu­peň ZŠ se zna­los­tí němec­ké­ho jazy­ka.

Vypl­ně­né při­hláš­ky na pře­de­psa­ném for­mu­lá­ři se zasí­la­jí spo­lu s dal­ší­mi pod­kla­dy poš­tou na adre­su MŠMT. Uzá­věr­ka pro při­jí­má­ní elek­tro­nic­ky i poš­tou zasla­ných při­hlá­šek: 30. 4. 2019.

Podrob­né infor­ma­ce včet­ně for­mu­lá­ře při­hláš­ky nalez­ne­te zde.