Letní škola “Mykolas Romeris Summer University” v Litvě

Myko­las Rome­ris Uni­ver­si­ty pořá­dá let­ní ško­lu “Myko­las Rome­ris Sum­mer Uni­ver­si­ty”, kte­rá se bude konat od 22. 7. do 8. 8. 2019 ve Vil­niu­su v Litvě. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek 30. 5. — 10. 6. 2019. For­mu­lář při­hláš­ky je k dis­po­zi­ci zde. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.