Sportovní den rektora

A hvězd ze Slunety, Slovanu a FK Ústí

Ale hlav­ně vás všech, kdo jste se zúčast­ni­li nebo tře­ba jen při­šli fan­dit. Bylo vás letos opět o něco více než loni, to zna­me­ná přes 550 aktiv­ních účast­ní­ků! Za což vám tím­to hned v úvo­du DĚKUJEME, abys­te moh­li pře­stat číst a vrá­tit se ke stu­diu, vědě a výzku­mu, což je samo­zřej­mě to hlav­ní, oč na uni­ver­zi­tě jde.

Nicmé­ně si (s těmi, co čtou dál) pojď­me na rovi­nu říci, že bez pohy­bu by to nešlo. Neboť, jak pra­vil Aris­to­te­les, život zále­ží v pohy­bu. Čímž se záro­veň vysvět­lu­je, proč naši uni­ver­zi­tu na před­ních mís­tech, kon­krét­ně během ves­lař­ské exhi­bi­ce, v nerov­ném, ale o to pou­ta­věj­ším sou­bo­ji s hvězda­mi z výše zmí­ně­ných spor­tov­ních klu­bů, repre­zen­to­va­li zástup­ci nejen z peda­go­gic­ké či pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty, ale i z fakul­ty filo­zo­fic­ké. Opět — děku­je­me!

Na to, co se během letoš­ní­ho spor­tov­ní­ho dne dělo, se může­te podí­vat v albu na naší face­boo­ko­vé strán­ce. Najde­te tam kro­mě sebe a svých kole­gů také tvá­ře, kte­ré zná­te z pla­ká­tů, tele­viz­ních obra­zo­vek či Instagra­mu. Tak­že zase — děku­je­me, Lukáši, Fabi­a­no a Hon­zo, že se k nám kaž­do­roč­ně při­dá­vá­te a vždyc­ky nám roz­prou­dí­te aka­de­mic­ky stag­nu­jí­cí krev v žilách!

Může­te si také pře­číst repor­táž Ústec­ké­ho dení­ku, kde se dozví­te, kte­rý tým zví­tě­zil v tra­dič­ním, vizu­ál­ně atrak­tiv­ním klá­ní pohy­bo­vých skla­deb, mrk­nout na repor­táž regi­o­nál­ní tele­vi­ze, pří­pad­ně se na atmo­sfé­ru dne a jed­not­li­vé dis­ci­plí­ny (šerm, kubb, wood­ko­pf, eSports, slac­kli­ne, Les Mills, pěno­vé vál­ce, běh, mik­ro­fut­sal, cyk­lo vyjížď­ku, flor­bal, beach, pin­čes, ben­ďas, bas­ket, street­ball, pla­vá­ní a fre­e­di­ving či vlas­ti­věd­ný pochod s hlav­ním měst­ským archi­vá­řem) zeptat těch, co tam byli.

Ale příští rok pros­tě radě­ji sami (nebo s někým) přijď­te. Těší­me se na vás!

Ješ­tě jed­nou díky všem a nej­víc ze všech tomuhle fana­ti­ko­vi pohy­bu, bez kte­ré­ho by Spor­tov­ní den nebyl!