Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2019

Pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy vyhla­šu­je výzvu pro podá­vá­ní žádos­tí o finanč­ní pod­po­ru v roce 2019 na násle­du­jí­cí akti­vi­ty v rám­ci pod­po­ry mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce:

  • výjezdy na zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly za úče­lem pří­pra­vy a rea­li­za­ce spo­leč­ných stu­dij­ních pro­gra­mů
  • vytvo­ře­ní e‑learningových kur­zů v cizím jazy­ce
  • aktiv­ní umě­lec­ká a spor­tov­ní repre­zen­ta­ce UJEP v zahra­ni­čí
  • hos­to­vá­ní zahra­nič­ních odbor­ní­ků
  • výjezdy na zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly za úče­lem navá­zá­ní, napl­ňo­vá­ní a pro­hlu­bo­vá­ní smluv­ní spo­lu­prá­ce
  • zahra­nič­ní exkur­ze, výsta­vy apod.
  • výjezdy za úče­lem pre­zen­ta­ce fakulty/UJEP na zahra­nič­ním stu­dij­ním veletr­hu či podob­né akci
  • výjezdy na zahra­nič­ní let­ní ško­ly
  • dal­ší akti­vi­ty sou­vi­se­jí­cí s inter­na­ci­o­na­li­za­cí UJEP

Více infor­ma­cí zde.