Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce v roce 2019

Pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy vyhla­šu­je výzvu pro podá­vá­ní žádos­tí o finanč­ní pod­po­ru v roce 2019 na násle­du­jí­cí akti­vi­ty v rám­ci pod­po­ry mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce:

  • aktiv­ní umě­lec­ká a spor­tov­ní repre­zen­ta­ce UJEP v zahra­ni­čí
  • výjezdy na zahra­nič­ní let­ní ško­ly
  • dal­ší akti­vi­ty sou­vi­se­jí­cí s inter­na­ci­o­na­li­za­cí UJEP

Více infor­ma­cí zde.