Letní škola v Polsku

Poznan Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy pořá­dá let­ní ško­lu, kte­rá se bude konat od 3. 6. — 7. 6. 2019 v Pol­sku. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde. Uzá­věr­ka: 6. 5. 2019. For­mu­lář je k dis­po­zci zde. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.