Stipendijní pobyty v Itálii

Benát­ská uni­ver­zi­ta Uni­ver­si­tà Ca‘ Fos­ca­ri, Fakul­ta jazy­ko­vých a kul­tur­ních kom­pa­ra­tis­tic­kých stu­dií nabí­zí huma­nit­ně zamě­ře­ný magis­ter­ský stu­dij­ní pro­gram pro obo­ry “Euro­pe­an, Ame­ri­can and Post­co­lo­nial Lan­gu­age and Lite­ra­tu­re” a “Lan­gu­age Sciences”. Dél­ka sti­pen­dij­ní­ho poby­tu je jeden rok. Výše sti­pen­dia je 6 800 Eur za rok. Uzá­věr­ka: 31. 7. 2019. Při­hláš­ka je zde. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.