Soutěž Falling Walls Lab

Zapoj­te se do mezi­ná­rod­ní sou­tě­že Fal­ling Walls Lab, kte­rá je urče­ná mla­dým věd­cům, vědec­kým pra­cov­ní­kům, stu­den­tům a ino­vá­to­rům. Cílem sou­tě­že je pro­pa­go­vat výji­meč­né myš­len­ky a glo­bál­ně pro­po­jo­vat naděj­né věd­ce a pod­ni­ka­te­le ze všech oblas­tí. Účast­ní­ci pre­zen­tu­jí ang­lic­ky svůj výzkum­ný záměr, byz­nys plán nebo občan­skou ini­ci­a­ti­vu pub­li­ku a odbor­né poro­tě. Klí­čem k úspě­chu jsou pou­ze 3 minu­ty, což je čas urče­ný na pre­zen­ta­ci. Autor nej­lep­ší pre­zen­ta­ce vyhrá­vá finanč­ní odmě­nu 1 000 EUR a ces­tu do Ber­lí­na na celo­svě­to­vé Fal­ling Walls Lab finá­le.

Uzá­věr­ka při­hlá­šek pro čes­ké kolo: 30. 6. 2019. Při­hlá­še­ní je mož­né zde.

Čes­ké kolo sou­tě­že pro­běh­ne 2. 10. 2019 v Brně. Podrob­né infor­ma­ce o sou­tě­ži nalez­ne­te zde a zde.