České centrum Londýn — pracovní stáž

Čes­ké­ho cen­t­ra Lon­dýn, pří­spěv­ko­vé orga­ni­za­ce minis­ter­stva zahra­ni­čí pro­pa­gu­jí­cí čes­kou kul­tu­ru v zahra­ni­čí hle­dá stá­žis­ty na pra­cov­ní stáž. Ter­mín nástu­pu: září / říjen 2019. Dél­ka stá­že: 3 — 6 měsí­ců. Uzá­věr­ka při­hlá­šek: 30. 6. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.