Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/20 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/20

Prorektor pro vnější vztahy UJEP vyhlašuje výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu v programu Erasmus+ v akademickém roce 2019/20.

Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Školení musí proběhnout v zahraniční instituci v jedné ze zemí participujících v programu Erasmus+ (EU, EHP a kandidátské země). Přijímající instituci si uchazeč vybírá sám. Přijímající institucí může být partnerská zahraniční vysoká škola, se kterou má UJEP uzavřenou meziinstitucionální smlouvu v oblasti školení (viz přehled smluv UJEP zde – smlouvy, které zahrnují aktivitu školení, mají ve sloupci „Školení“ hvězdičku) či jakákoliv jiná zahraniční instituce. Školení musí trvat min. 2 dny (bez cesty), může probíhat od 1. 10. 2019 a musí být realizováno do 30. 9. 2020.

Uchazeč se do výběrového řízení přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu s motivačním dopisem (max. 2 000 znaků s mezerami) a příp. dokladem o znalosti jazyka školení na oddělení pro vnější vztahy rektorátu do 30. 8. 2019.

Kritéria výběrového řízení

  1. formální správnost, tj. odevzdání všech požadovaných dokumentů na aktuálních formulářích ve stanoveném termínu – formálně nesprávně odevzdané přihlášky budou vyřazeny a nebudou z kvalitativního hlediska hodnoceny
  2. kvalitativní hledisko
    • motivační dopis (posuzován bude přínos školení pro UJEP) – ohodnoceno 1-5 body
    • znalost jazyka školení (doložení znalosti jazyka školení certifikátem či jiným dokladem o dosažené úrovni jazykových znalostí) – ohodnoceno 1 bodem
    • zvací dopis od přijímající zahraniční instituce – ohodnoceno 1 bodem
  3. bonifikace – uchazeč, který dosud nerealizoval v rámci programu Erasmus+ zahraniční školení, obdrží bonifikaci ve výši 1 bodu

Max. lze získat 8 bodů. Do plánu výjezdů na školení budou zařazeni uchazeči v pořadí daném počtem dosažených bodů.

O výsledcích výběrového řízení rozhodne komise pověřená prorektorem pro vnější vztahy do 20. 9. 2019. Všichni uchazeči budou vyrozuměni e-mailem.

Základní pokyny ke školením v programu Erasmus+ najdete zde.

Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na http://www.ujep.cz/erasmus-2 jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.