Ministerstvo zahraničních věcí ČR — diplomat/diplomatka

Minis­ter­stvo zahra­nič­ních věcí ČR — Odbor vzdě­lá­vá­ní a Diplo­ma­tic­ké aka­de­mie hle­dá nové diplo­ma­ty a diplo­mat­ky. Uzá­věr­ka při­hlá­šek: 30. 9. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.