Studijní pobyty studentů UJEP v roce 2020 v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

Byla vyhlá­še­na výzva pro podá­vá­ní při­hlá­šek na stu­dij­ní poby­ty v zahra­ni­čí v rám­ci pří­mé smluv­ní spo­lu­prá­ce a for­mou „free movers“. Uzá­věr­ka 25. 10. 2019. Více infor­ma­cí zde.