Festup letos opět na PF UJEP!

Ústecký kraj se na festivalu startupů učí, jak si plnit sny.

Ino­vač­ní cen­t­rum Ústec­ké­ho kra­je peču­je v regi­o­nu o to, aby se lidem dob­ře pod­ni­ka­lo. Ano, je to řeče­no vel­mi zkrat­ko­vi­tě. Ale pro­to­že vy stej­ně nemá­te moc času na čte­ní, nebu­de­me vás zdr­žo­vat vše­mi těmi dal­ší­mi význa­my, kte­ré ICUK v našem kra­ji má.

Stej­ně vám chce­me říci jen to, že pokud si pohrá­vá­te s myš­len­kou vlast­ní­ho pod­ni­ká­ní, nemě­li bys­te si nechat ujít fes­ti­val, kte­rý ICUK zít­ra již po čtvr­té v řadě pořá­dá. Je sice cíle­ný hlav­ně na stu­den­ty VŠ a SŠ, ale dve­ře naší peda­go­gic­ké fakul­ty, na jejíž půdě se Festup tra­dič­ně ode­hrá­vá, jsou ote­vře­ny i šir­ší veřej­nos­ti.

Jediný startupový festival na severu ČR: inspirace i praktická pomoc.

ICUK na to jde chytře. Začí­na­jí­cí pod­ni­ka­te­le se jed­nak sna­ží inspi­ro­vat a moti­vo­vat pří­běhy úspěš­ných. O své vlast­ní ces­tě k úspě­chu popo­ví­da­jí letos napří­klad Milan For­má­nek z Red Bullu nebo Lucie Beye­ro­vá, maji­tel­ka tep­lic­ké Bio­restau­ra­ce Zahra­da. Něco vám poví i Ruby, huma­no­id­ní robot­ka, kte­rou aktu­ál­ně kated­ra infor­ma­ti­ky naší pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty při­pra­vu­je na pozi­ci his­to­ric­ky prv­ní asi­s­tent­ky ve výu­ce ve fakult­ní ZŠ Neš­tě­mic­ká.

Záro­veň posky­tu­je i prak­tic­kou pomoc v podo­bě kon­zul­tač­ní­ho ser­vi­su pro ty, kdo potře­bu­jí spí­še popo­str­čit, pře­ko­nat něja­ký kon­krét­ní pro­blém, ujas­nit si, že jdou správ­ným smě­rem, zkrát­ka — pro­brat svůj nápad s někým zku­še­něj­ším. Může­te si tak napří­klad sjed­nat 20 minu­to­vou schůzku s někte­rým z exper­tů v tak­zva­né Mee­ting zóně, dát si HR ran­de a domlu­vit si bri­gá­du nebo nao­pak bri­gád­ní­ky, pří­pad­ně svůj pod­ni­ka­tel­ský nápad odpre­zen­to­vat odbor­né poro­tě během Hodi­ny H.

Kro­mě toho budou během celé­ho dne na chod­bách PF UJEP vysta­vo­vat ino­vá­to­ři ze všech kou­tů Ústec­ké­ho kra­je a bude také mož­né vyhrát něko­lik zají­ma­vých cen.

Celý fes­ti­val je zdar­ma, tak se zare­gis­truj­te a přijď­te!