Soutěž “Hackathon”

Spo­leč­nost McKin­sey & Com­pa­ny ve spo­lu­prá­ci s Národ­ní Tech­nic­kou Kni­hov­nou pořá­dá soutěž “Hac­kathon” pro stu­den­ty tech­nic­kých obo­rů, zejmé­na apli­ko­va­né infor­ma­ti­ky.

Stu­den­ti vytvo­ří vlast­ní týmy a spo­leč­ně se budou podí­let na vývo­ji apli­ka­ce. Sou­tě­žit se bude o pro­duk­ty Raspber­ry Pi. Uzá­věr­ka při­hlá­šek: 18. 11. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.