2. kola výběrových řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru akademického roku 2019/20

Do 29. 11. 2019 budou na někte­rých fakul­tách pro­bí­hat 2. kola výbě­ro­vých říze­ní na stu­dij­ní poby­ty a prak­tic­ké stá­že stu­den­tů UJEP v let­ním semest­ru aka­de­mic­ké­ho roku 2019/20. Stu­den­ti se u své­ho fakult­ní­ho koor­di­ná­to­ra či na webo­vých strán­kách své fakul­ty infor­mu­jí, kdy a kde se tato výbě­ro­vá říze­ní na pří­sluš­ných fakul­tách kona­jí.

Stu­dent se může při­hlá­sit na stu­dij­ní pobyt na zahra­nič­ní vyso­ké ško­le, se kte­rou má jeho fakul­ta uza­vře­nou meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­vu. Pře­hled part­ner­ských zahra­nič­ních vyso­kých škol, na kte­rých je mož­né rea­li­zo­vat stu­dij­ní poby­ty, je zve­řej­ně­ný zde (v sou­hrn­ném pře­hle­du a na mapách Goo­gle).

V pří­pa­dě prak­tic­kých stá­ží není meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­va nut­ná, stu­dent si vybí­rá a kon­tak­tu­je zahra­nič­ní insti­tu­ci sám. Musí se jed­nat o insti­tu­ci se síd­lem v někte­ré ze zemí zapo­je­ných do pro­gra­mu Eras­mus+, tj. v člen­ském stá­tě EU, ESVO či kan­di­dát­ské zemi. Pokud je však při­jí­ma­jí­cí zahra­nič­ní insti­tu­cí vyso­ká ško­la, uza­vře­ní meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­vy mezi UJEP a zahra­nič­ní insti­tu­cí se dopo­ru­ču­je.

Mini­mál­ní dél­ka zahra­nič­ní­ho stu­dij­ní­ho poby­tu je 3 měsí­ce, maxi­mál­ní 12 měsí­ců. Stu­dent musí být před výjez­dem zapsán ale­spoň ve dru­hém roč­ní­ku vyso­ko­škol­ské­ho stu­dia.

Mini­mál­ní dél­ka zahra­nič­ní prak­tic­ké stá­že je 2 měsí­ce, maxi­mál­ní 12 měsí­ců. Prak­tic­ké stá­že se může zúčast­nit i čer­s­tvý absol­vent, pokud byl na prak­tic­kou stáž vybrán v prů­bě­hu posled­ní­ho roku jeho stu­dia. Stu­dij­ní smlou­va s absol­ven­tem musí však být uza­vře­na před ukon­če­ním stu­dia a stáž musí být rea­li­zo­vá­na do 1 roku od ukon­če­ní stu­dia, nej­poz­dě­ji však 30. 9. 2020. V pří­pa­dě zájmu vel­ké­ho počtu ucha­ze­čů bude dána před­nost výjezdům stu­den­tů, kte­ří absol­vu­jí prak­tic­kou stáž v prů­bě­hu stu­dia. Prak­tic­ké stá­že mohou pro­bí­hat od 1. 2. 2020.

Do výbě­ro­vé­ho říze­ní se stu­dent při­hla­šu­je pro­střed­nic­tvím on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vým říze­ním. Odkaz na on-line při­hla­šo­va­cí apli­ka­ci najde stu­dent na webu své fakul­ty v rám­ci výzvy k výbě­ro­vé­mu říze­ní (stu­dent se při­hla­šu­je se stej­ný­mi při­hla­šo­va­cí­mi úda­ji jako do STAG). Násled­ně se ze sys­té­mu vyge­ne­ru­je při­hláš­ka ve Word for­má­tu, kte­rou stu­dent vytisk­ne, pode­pí­še a pře­dá spo­lu s čest­ným pro­hlá­še­ním, kte­ré se mu po podá­ní při­hláš­ky také auto­ma­tic­ky vyge­ne­ru­je, pří­sluš­né­mu fakult­ní­mu koor­di­ná­to­ro­vi.

Stu­den­ti vybra­ní na prak­tic­ké stá­že pak do 30. 11. 2019 před­lo­ží na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy zahra­nič­ním zaměst­na­va­te­lem a fakult­ním koor­di­ná­to­rem pode­psa­nou stu­dij­ní smlou­vu. Tu si s před­vy­pl­ně­ný­mi osob­ní­mi úda­ji stáh­nou z on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vé­mu říze­ní po podá­ní při­hláš­ky, dopl­ní do ní dal­ší potřeb­né infor­ma­ce a vyjed­na­jí si prak­tic­kou stáž ve svém obo­ru u orga­ni­za­ce v zemi zapo­je­né do pro­gra­mu Eras­mus+.

Úspěš­né absol­vo­vá­ní výbě­ro­vé­ho říze­ní ješ­tě nega­ran­tu­je stu­den­to­vi účast v pro­gra­mu Eras­mus+. Bude zále­žet na počtu měsí­ců, kte­ré bude mít UJEP pro toto výbě­ro­vé říze­ní k dis­po­zi­ci, a při­je­tí stu­den­ta zahra­nič­ní insti­tu­cí.

V pří­pa­dě, že nebu­de dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků na rea­li­za­ci výjez­dů všech vybra­ných stu­den­tů, bude roz­hod­nu­to o při­dě­le­ní finanč­ní pod­po­ry na zákla­dě stu­dij­ních výsled­ků za posled­ní ukon­če­ný aka­de­mic­ký rok.

Základ­ní poky­ny ke stu­dij­ním poby­tům a prak­tic­kým stá­žím v pro­gra­mu Eras­mus+ najde­te zde.

Jeden stu­dent může rea­li­zo­vat stu­dij­ní pobyt či prak­tic­kou stáž v max. dél­ce 12 měsí­ců v kaž­dém typu stu­dia, tj. v baka­lář­ském, magis­ter­ském a dok­tor­ském (v pří­pa­dě dlou­hé­ho magis­ter­ské­ho stu­dia 24 měsí­ců). Stu­dij­ní pobyt a prak­tic­kou stáž lze v jed­nom typu stu­dia kom­bi­no­vat při dodr­že­ní min. dél­ky poby­tu sta­no­ve­né pro jed­not­li­vé dru­hy výjez­dů. Dří­věj­ší účast v LLP/Erasmus a Eras­mus+ se zapo­čí­tá­vá do 12 měsí­ců v rám­ci pří­sluš­né­ho typu stu­dia.

Výše gran­tů do jed­not­li­vých zemí najde­te zde. Výjezdy v aka­de­mic­kém roce 2019/20 musí být ukon­če­ny do 30. 9. 2020.

V jed­not­li­vých pod­sek­cích pro­gra­mu Eras­mus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou dal­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu Eras­mus+ a také zku­še­nos­ti a uži­teč­né rady těch stu­den­tů, kte­ří již stu­di­um v zahra­ni­čí absol­vo­va­li. Infor­ma­ce k pro­gra­mu Eras­mus+ jsou prů­běž­ně aktu­a­li­zo­vá­ny. Dal­ší infor­ma­ce lze pak zís­kat na strán­kách Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.