Mimořádné výběrové řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ (Výzva 2019) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Mimořádné výběrové řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ (Výzva 2019)

V aktivitě výukové pobyty a školení v programu Erasmus+ jsou v rámci projektu podaného UJEP ve Výzvě 2019 k dispozici finanční prostředky na realizaci dalších výjezdů. S ohledem na koronavirovou pandemii, kdy realizace zahraničních mobilit nebyla možná, byl projekt prodloužen. Mobility lze proto realizovat ještě v zimním semestru akad. roku 2020/21.

Výukové pobyty umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci vlastnící oprávnění k participaci v programu Erasmus+ (tzv. Erasmus Charter for Higher Education). Přehled partnerských vysokoškolských institucí UJEP naleznete zde. Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování, jazykového kurzu apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Minimální délkou zaměstnanecké mobility jsou 2 dny výuky či školení (bez cesty). V případě výukových pobytů je dále podmínkou výuka v rozsahu minimálně 8 hodin za týden či kratší dobu. Zaměstnanecké mobility musí být realizovány včetně cesty do 31. 3. 2021.

Zájemci o výjezdy se přihlašují prostřednictvím přihlášky, kterou spolu se souhlasem děkana, příslušným čestným prohlášením a všemi třemi stranami potvrzeným programem mobility (Mobility Agreement) odevzdají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu (uvedené formuláře jsou ke stažení zde). O zařazení do plánu výjezdů bude rozhodovat pořadí, v jakém zájemci požadované doklady v kompletní podobě odevzdají, a množství finančních prostředků, které bude k dispozici. Přihlášky je možné podávat do 31. 12. 2020.

Základní pokyny k zaměstnaneckým mobilitám v programu Erasmus+ najdete zde.

Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na http://www.ujep.cz/erasmus-2 jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.