Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru akademického roku 2020/21 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v letním semestru akademického roku 2020/21

Výběrová řízení na studijní pobyty a praktické stáže studentů UJEP v letním semestru akademického roku 2020/21 budou probíhat na jednotlivých fakultách v průběhu října a listopadu 2020. Studenti se proto u svého fakultního koordinátora či na webových stránkách své fakulty informují, kdy a kde se výběrové řízení na příslušné fakultě koná.

Termíny výběrových řízení na jednotlivých fakultách naleznete zde.

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má jeho fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Přehled partnerských zahraničních vysokých škol, na kterých je možné realizovat studijní pobyty, je zveřejněný zde (v souhrnném přehledu a na mapách Google) či v aplikaci k výběrovým řízením zde.

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít oprávnění participovat v programu Erasmus+.

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku vysokoškolského studia.

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva s absolventem musí však být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však 30. 9. 2021. V případě zájmu velkého počtu uchazečů bude dána přednost výjezdům studentů, kteří absolvují praktickou stáž v průběhu studia.

Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím on-line aplikace k výběrovým řízením. Odkaz na on-line přihlašovací aplikaci najde student na webu své fakulty v rámci výzvy k výběrovému řízení (student se přihlašuje se stejnými přihlašovacími údaji jako do STAG). Následně se ze systému vygeneruje přihláška ve Word formátu, kterou student vytiskne, podepíše a předá spolu s čestným prohlášením, které se mu po podání přihlášky také automaticky vygeneruje, příslušnému fakultnímu koordinátorovi.

Studenti vybraní na praktické stáže pak do 30. 11. 2020 předloží na oddělení pro vnější vztahy zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu. Tu si s předvyplněnými osobními údaji stáhnou z on-line aplikace k výběrovému řízení po podání přihlášky, doplní do ní další potřebné informace a vyjednají si praktickou stáž ve svém oboru u organizace v zemi zapojené do programu Erasmus+.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.

V případě, že nebude dostatek finančních prostředků na realizaci výjezdů všech vybraných studentů, bude rozhodnuto o přidělení finanční podpory na základě studijních výsledků za poslední ukončený akademický rok.

Základní pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím v programu Erasmus+ najdete zde.

Jeden student může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském (v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců). Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat při dodržení min. délky pobytu stanovené pro jednotlivé druhy výjezdů. Dřívější účast v LLP/Erasmus a Erasmus+ se započítává do 12 měsíců v rámci příslušného typu studia.

Výše grantů do jednotlivých zemí najdete zde. Výjezdy v akademickém roce 2020/21 musí být ukončeny do 30. 9. 2021.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+ a také zkušenosti a užitečné rady těch studentů, kteří již studium v zahraničí absolvovali. Informace k programu Erasmus+ jsou průběžně aktualizovány. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.