Výběrová řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ v akad. roce 2020/21 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výběrová řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ v akad. roce 2020/21

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat výukové pobyty a školení zaměstnanců vysokých škol.

Fakulty UJEP byly vyzvány k vyhlášení výběrových řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/21. Více informací k výběrovým řízením poskytnou fakultní koordinátoři programu Erasmus+.

Výukové pobyty umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci vlastnící oprávnění k participaci v programu Erasmus+ (tzv. Erasmus Charter for Higher Education). Přehled partnerských vysokoškolských institucí UJEP naleznete zde (přehled je průběžně aktualizován). Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování, jazykového kurzu apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Minimální délkou zaměstnanecké mobility jsou 2 dny výuky či školení (bez cesty). V případě výukových pobytů je dále podmínkou výuka v rozsahu minimálně 8 hodin za týden či kratší dobu. Zaměstnanecké mobility musí být realizovány včetně cesty do 30. 9. 2021.

Uchazeč se do výběrového řízení přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá fakultnímu koordinátorovi.

Základní pokyny k zaměstnaneckým mobilitám v programu Erasmus+ najdete zde.

Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus-2 jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.