Mimořádné výběrové řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ (projekty UJEP v rámci Výzvy 2019 a 2020) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Mimořádné výběrové řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ (projekty UJEP v rámci Výzvy 2019 a 2020)

V aktivitě výukové pobyty a školení v programu Erasmus+ jsou v rámci projektů podaných UJEP ve Výzvě 2019 a 2020 k dispozici finanční prostředky na realizaci dalších výjezdů. S ohledem na koronavirovou pandemii, kdy realizace zahraničních mobilit nebyla možná, byly oba projekty prodlouženy. Mobility v rámci projektu Výzvy 2019 lze proto realizovat  i v letním semestru akad. roku 2020/21 a mobility v rámci projektu Výzvy 2020 v akad. roce 2020/21 i 2021/22.

Výukové pobyty umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci vlastnící oprávnění k participaci v programu Erasmus+ (tzv. Erasmus Charter for Higher Education). Přehled partnerských vysokoškolských institucí UJEP naleznete zde. Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování, jazykového kurzu apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Minimální délkou zaměstnanecké mobility jsou 2 dny výuky či školení (bez cesty). V případě výukových pobytů je dále podmínkou výuka v rozsahu minimálně 8 hodin za týden či kratší dobu.

Zájemci o výjezdy se přihlašují prostřednictvím přihlášky, kterou odevzdají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu (formulář je ke stažení zde). Na základě podané přihlášky budou zájemci informováni oddělením pro vnější vztahy rektorátu o jejich zařazení do plánu výjezdů a podle toho, do kterého projektu budou zařazeni, jim budou zároveň zaslány příslušné dokumenty, které bude potřeba k výjezdu odevzdat před mobilitou (jedná se o souhlas děkana, čestné prohlášení a program mobility (Mobility Agreement)). O zařazení do plánu výjezdů bude rozhodovat pořadí, v jakém zájemci odevzdají přihlášku, a množství finančních prostředků, které bude k dispozici. Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2022.

Základní pokyny k zaměstnaneckým mobilitám v programu Erasmus+ najdete zde.

Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na http://www.ujep.cz/erasmus-2 jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.