Mimořádná výběrová řízení na praktické stáže v programu Erasmus+ v létě 2021 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Mimořádná výběrová řízení na praktické stáže v programu Erasmus+ v létě 2021

V průběhu února proběhnou na fakultách UJEP v rámci akademického roku 2020/21 mimořádná výběrová řízení na letní praktické stáže studentů či čerstvých absolventů.

Praktickou stáž je možné absolvovat mezi 1. 6. 2021 a 30. 9. 2021 (delší termín je nutné předem konzultovat s oddělením pro vnější vztahy).

Termíny výběrových řízení na jednotlivých fakultách naleznete na webových stránkách příslušné fakulty.

Student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít udělené oprávnění k participaci v programu Erasmus+.

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva musí být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však 30. 9. 2021, pokud nebude s oddělením pro vnější vztahy dojednán pozdější termín. V případě zájmu velkého počtu uchazečů bude dána přednost výjezdům studentů, kteří absolvují praktickou stáž v průběhu studia.

Do výběrového řízení se student přihlašuje prostřednictvím on-line aplikace k výběrovým řízením. Odkaz na on-line přihlašovací aplikaci najde student na webu své fakulty v rámci výzvy k výběrovému řízení (student se přihlašuje se stejnými přihlašovacími údaji jako do STAG). Následně se vygeneruje přihláška ve formátu Word, kterou student vytiskne, podepíše a předá spolu s čestným prohlášením, které se mu po podání přihlášky také automaticky vygeneruje, příslušnému fakultnímu koordinátorovi.

Studenti, kteří projdou úspěšně výběrovým řízením na své fakultě, pak do 30. 4. 2021 předloží na oddělení pro vnější vztahy zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu. Tu si s předvyplněnými osobními údaji stáhnou z on-line aplikace k výběrovému řízení po podání přihlášky, doplní do ní další potřebné informace a vyjednají si praktickou stáž ve svém oboru u organizace v zemi zapojené do programu Erasmus+.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.

V případě, že nebude dostatek finančních prostředků na realizaci výjezdů všech vybraných studentů, bude rozhodnuto o přidělení finanční podpory na základě studijních výsledků za poslední ukončený akademický rok.

Základní pokyny ke studijním pobytům a praktickým stážím v programu Erasmus+ najdete zde.

Jeden student může realizovat studijní pobyt či praktickou stáž v max. délce 12 měsíců v každém typu studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském (v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců). Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat při dodržení min. délky pobytu stanovené pro jednotlivé druhy výjezdů. Dřívější účast v LLP/Erasmus a Erasmus+ se započítává do 12 měsíců v rámci příslušného typu studia.

Výše grantů do jednotlivých zemí najdete zde. Výjezdy v akademickém roce 2020/21 musí být ukončeny do 30. 9. 2021 (pokud nebude s oddělením pro vnější vztahy dojednán pozdější termín).

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+ a také zkušenosti a užitečné rady těch studentů, kteří již studium v zahraničí absolvovali. Informace k programu Erasmus+ jsou průběžně aktualizovány. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.