Jsme jiní a takovými zůstaneme…

Naše uni­ver­zi­ta letos sla­ví 25. naro­ze­ni­ny. Co jí pře­je do dal­ších let rek­tor, Mar­tin Balej, a mno­ho dal­ší­ho, se dozví­te v roz­ho­vo­ru, kte­rý posky­tl redak­to­ro­vi Ústec­ké­ho dení­ku.

Jsme jiní a tako­vý­mi zůsta­ne­me, říká rek­tor Mar­tin Balej