Trainee program VULCANUS IN JAPAN

EU-JAPAN cen­t­re for industrial coo­pe­rati­on nabí­zí Tra­i­nee pro­gram “VULCANUS IN JAPAN” — prak­tic­ké stá­že v Japon­sku ve spo­leč­nos­tech v oblas­ti prů­mys­lu. Stá­že jsou urče­né pro stu­den­ty magis­ter­ské­ho stu­dia v obo­ru stro­jí­ren­ství, tech­no­lo­gie a dal­ších vědec­kých obo­rů. Uzá­věr­ka por pdá­vá­ní žádosti: 20. 1. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.