Stáž v Litvě

Myko­las Rome­ris Uni­ver­si­ty nabí­zí stá­že v “Inter­nati­o­nal Mobi­li­ty and Stu­dents offi­ce”, kte­rá je sou­čás­tí MRU’s Inter­nati­o­nal Offi­ce). Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.