Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/17

Prorektor pro vněj­ší vzta­hy UJEP vyhla­šu­je výbě­ro­vé říze­ní na ško­le­ní zaměst­nan­ců rek­to­rá­tu v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2016/17.

Účelem ško­le­ní v zahra­ni­čí, kte­ré pro­bí­há for­mou prak­tic­ké­ho ško­le­ní, stu­dij­ní návštěvy, stí­no­vá­ní apod., je zís­ká­ní nových vědo­mos­tí a doved­nos­tí a výmě­na zku­še­nos­tí v obo­ru, ve kte­rém zaměst­na­nec pra­cu­je na UJEP.

K dis­po­zi­ci jsou sed­mi­den­ní poby­ty (včet­ně ces­ty) v zahra­nič­ní insti­tu­ci v jed­né ze zemí par­ti­ci­pu­jí­cích v pro­gra­mu Erasmus+ (EU, EHP a kan­di­dát­ské země) pro 2 zaměst­nan­ce rek­to­rá­tu UJEP. Přijímající insti­tu­ci si ucha­zeč vybí­rá sám. Přijímající insti­tu­cí může být part­ner­ská zahra­nič­ní vyso­ká ško­la, se kte­rou má UJEP uza­vře­nou meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­vu v oblas­ti ško­le­ní (viz pře­hled meziin­sti­tu­ci­o­nál­ních smluv UJEP zde – smlou­vy, kte­ré zahr­nu­jí akti­vi­tu ško­le­ní, mají ve sloup­ci „Školení“ hvěz­dič­ku) či jaká­ko­liv jiná zahra­nič­ní insti­tu­ce. Školení musí být rea­li­zo­vá­na do 30. 9. 2017.

Uchazeč se do výbě­ro­vé­ho říze­ní při­hla­šu­je pro­střed­nic­tvím při­hláš­ky, kte­rou pře­dá spo­lu s moti­vač­ním dopi­sem (max. 2 000 zna­ků s meze­ra­mi) na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu do 20. 12. 2016.

Kritéria výbě­ro­vé­ho řízení

  1. for­mál­ní správ­nost – ode­vzdá­ní všech poža­do­va­ných doku­men­tů na správ­ných for­mu­lá­řích ve sta­no­ve­ném termínu
  2. moti­va­ce (posu­zo­ván bude pří­nos ško­le­ní pro UJEP)
  3. zna­lost jazy­ka školení

O výsled­cích výbě­ro­vé­ho říze­ní roz­hod­ne komi­se slo­že­ná ze zástup­ců vede­ní UJEP do 13. 1. 2017. Všichni ucha­ze­či budou vyro­zu­mě­ni e-mailem.

Základní poky­ny ke ško­le­ním v pro­gra­mu Erasmus+ najde­te zde.

Zaměstnancům budou uhra­ze­ny nákla­dy na pobyt a ces­tov­né na zákla­dě ces­tov­ní­ho pří­ka­zu ve výši sku­teč­ných nákladů.

V jed­not­li­vých pod­sek­cích pro­gra­mu Erasmus+ zde jsou dal­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu Erasmus+. Další infor­ma­ce lze pak zís­kat na strán­kách Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.