Letní škola Ekonomické univerzity ve Vratislavi

Eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta ve Vra­ti­sla­vi pořá­dá ve dnech 1. — 15. 7. 2017 let­ní ško­lu zamě­ře­nou na kvan­ti­ta­tiv­ní a kva­li­ta­tiv­ní meto­dy v říze­ní. Více infor­ma­cí zde.