Brigáda — Inovační centrum Ústeckého kraje

Ino­vač­ní cen­t­rum Ústec­ké­ho kra­je hle­dá šikov­né stu­dent­ky a stu­den­ty s klad­ným vzta­hem k tech­no­lo­giím pro pro­jekt aut bez řidi­če. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.