Letní škola “HAWtech Summer School 2017”

Uni­ver­si­ty of Applied Sciences Dre­sden pořá­dá ve dnech 15. — 27. 7. 2017 let­ní ško­lu “The HAW­tech Sum­mer Scho­ol 2017”, kte­rá se bude konat v Karl­sru­he, Dráž­ďa­nech a Ber­lí­ně. Pro­gram je zamě­ře­ný na stu­den­ty stro­jí­ren­ských obo­rů. Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 31. 3. 2017. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.